Algemene Voorwaarden

1. Gegevens huurder

Naam + voornaam:………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………………………………
Naam onderneming: ………………………………………………………………………………………………..
KBOnummer: …………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………
Postcode:……………………………..
Gemeente: …………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………..
Verhuurperiode:……………………………………………………………………………………………………..
Kostprijs: ……………………………………………………………………………………………………………….
● VR-box 1 VR tas; 1 VR-bril ; 2 controllers; 1 oplaadkabel en 2 batterijen
● Chromecast
● Link Kabel
● Andere: ……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Voorwaarden bij gebruik

● Doe altijd de controllers aan en span de riempjes vast;
● Zorg per speelveld voor een minimum plaats van 2m2 en vermijd direct contact met muren of ander voorwerpen;
● Gebruik van de brillen buiten is ten strengste verboden;
● Leg de bril nooit op de lenzen neer;
● Let op met het spelen van games waar je misselijk kunt van worden.
● VREvent is niet verantwoordelijk voor ongevallen.

3. Huren en gebruiken van VR-box.

3.1

De Klant is persoonlijk verantwoordelijk voor alle door hem gehuurde materiaal vanaf het
moment dat hij of de gevolmachtigde deze in ontvangst neemt tot op het moment dat de ‘procedure
van overhandiging’ aan VREvent voltooid is. De Klant kan zijn verantwoordelijkheid ten aanzien
van VREvent niet verhalen op derden. De Klant dient de nodige maatregelen te nemen om het
materiaal te beveiligen bij vervoer, tegen alle weersomstandigheden, brand, verlies en diefstal. De
Klant verklaart dat hij als een goede huisvader met het materiaal zal omspringen. Het is de Klant niet
toegestaan het materiaal aan derden beschikbaar te stellen, over te dragen of uit te lenen. De klant
bevestigt hierbij dat de brillen niet buiten gebruikt zullen worden (aangezien de lenzen kapotgaan bij
zonlicht) en dat de spelers altijd de bandjes van de controllers vastmaken. De klant zorgt ervoor dat
de brillen niet op de lenzen neergelegd worden.

3.2

VREvent geeft tijdens het ophalen van de apparatuur een korte uitleg over de basisfuncties en het correct gebruik. VREvent is niet verantwoordelijk voor verdere ondersteuning of begeleiding en kan daartoe niet worden verplicht. Er werden instructievideo’s meegegeven ter ondersteuning . Bij het opsturen via de post is er geen mogelijkheid tot fysiek contact maar worden de links naar instructievideo’s meegegeven ter ondersteuning.

3.3

VREvent verklaart dat de VR-boxen die meegegeven worden in goede staat zijn en functioneren. VREvent verbindt zich ertoe om eventuele kleine defecten of beschadigingen die geen gevaar vormen voor het goed functioneren van de apparatuur te melden aan de Klant vooraleer hij de goederen ontvangt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor controle bij ontvangst en verklaart met ondertekening van het contract alle apparatuur in goede staat te hebben ontvangen. Klachten worden achteraf niet aanvaard.

3.4

De Klant, of een door de Klant gevolmachtigde persoon moet alle gereserveerde apparatuur persoonlijk terugbrengen of versturen via de post volgens afspraak.

3.5

Het is de Klant niet toegestaan om zelf herstellingen of wijzigingen uit te voeren aan de gehuurde apparatuur.

3.6

De Klant is verplicht alle mogelijke beschadigingen te melden aan VREvent . Er vindt een controle plaats van het materiaal. Alle nieuw gevonden defecten en beschadigingen kunnen verhaald worden op de Klant.

4. Gevolgen bij het niet naleven van deze Gebruikersovereenkomst

4.1

VREvent heeft het recht om bij het niet naleven van de Gebruikersovereenkomst door de Klant
of indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat de Klant de geldende gebruiksvoorschriften niet in acht
heeft genomen de Klant verder gebruik van de VR-box en alle gerelateerde faciliteiten te ontzeggen. VREvent zal ook alle financiële kosten die verbonden zijn aan de reiniging of het herstel van de door de Klant gehuurde apparatuur verhalen op de Klant.

4.2

Het niet naleven van deze Gebruikersovereenkomst bestaat uit – maar is niet beperkt tot –
beschadigingen aan het materiaal door Klant of derden, verlies van de apparatuur door Klant of
derden, laattijdig inbrengen van de apparatuur door Klant of gevolmachtigde, diefstal door
nalatigheid van Klant of gevolmachtigde, diefstal van de gehuurde apparatuur door onbekenden
gedurende de uitleenperiode.

4.3

Sancties
§ 1. Sancties bij het laattijdig binnenbrengen van de gehuurde apparatuur Wanneer de Klant
zonder voorafgaande verwittiging de uitgeleende apparatuur niet tijdig binnenbrengt, kan VREvent volgende maatregelen nemen: – Bij het laattijdig binnenbrengen van de apparatuur
kan de Klant het gebruik van de VR-Box worden ontzegd en kan hij een boete ontvangen indien er na
zijn periode een nieuwe verhuur zou plaatsvinden en de volgend klant hierdoor de VR-boxen
niet kan ontvangen – Bij het niet binnenbrengen van het materiaal, zonder verwittiging en
mededeling door de Klant van de reden, beschouwt VREvent het materiaal als verloren door de
Klant vanaf de derde werkdag na het verstrijken van de uitleenperiode.
§ 2. Sancties bij verlies, ook als gevolg van diefstal al dan niet door nalatigheid, van de
apparatuur Bij verlies of diefstal van apparatuur worden er steeds kosten aangerekend. De
Klant is verplicht om aangifte van verlies of diefstal te doen bij het daartoe bevoegde
politiekantoor en een exemplaar van de aangifte en de verklaring in te dienen bij VREvent, ten
laatste op de eerste werkdag volgend op de dag van het verlies of diefstal van de
apparatuur. Daarbij kan VREvent volgende maatregelen nemen: – Bij verlies of diefstal van een
VR-box kan tot 500€ per box vervangingskosten worden aangerekend.
§ 3. Sancties bij beschadiging of vernieling van de apparatuur Bij onvrijwillige of vrijwillige
beschadiging of vernieling van de apparatuur tijdens de verhuurperiode wordt de Klant
verantwoordelijk gesteld voor de kosten, deze bedragen telkens maximum 500€ per box.

4.4

Facturen met betrekking tot de kosten gemaakt in punt 4.3 §1, 2 en 3 worden door VREvent
opgesteld en als aangetekende brief verzonden naar de Klant. Indien de Klant binnen de 7 werkdagen
na ontvangst nog geen betaling heeft uitgevoerd, wordt hij in gebreke beschouwd. Per dag achterstal
wordt 2,5% van de te vorderen som als interest aangerekend. Betalingsherinneringen en andere
gemaakte kosten worden doorverekend aan de Klant en minstens 10% schadevergoeding.

 

4.5

Bij het bepalen van het bedrag dat gevorderd zal worden bij het niet naleven van de
Gebruikersovereenkomst houdt VREvent rekening met de afschrijvingsperiode, verzachtende
omstandigheden en de staat van het toestel aan het begin van de ontlening. De Klant kan geen
beroep aantekenen tegen het vastgelegde bedrag. De klant kan geen precedent inroepen om een
vermindering van de gevorderde som te eisen.

5. Aansprakelijkheid van VREvent

5.1

VREvent kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade aan goederen of gegevens,
verlies van goederen of gegevens of ongemak opgelopen door de Klant door het wijzigen, opschorten
of annuleren van haar dienstverlening of de vastgelegde reservaties.

5.2

VREvent kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade aan goederen of gegevens,
verlies van goederen of gegevens of ongemak opgelopen door de Klant tijdens en door het gebruik
van ontleend materiaal.

5.3

VREvent kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade aan goederen of gegevens,
verlies van goederen of gegevens of ongemak opgelopen door de Klant door onjuiste of foutief
gebruikte informatie in de handleidingen van haar apparatuur.

5.4

Met het aanvaarden van deze gebruikersovereenkomst doet de Klant afstand van zijn recht om
bij een daartoe bevoegde overheidsdienst, organisatie of instelling klacht in te dienen tegen VREvent en haar en alle gerelateerde faciliteiten voor opgelopen schade, verlies of ongemak van welke
aard dan ook.

6 Totstandkoming overeenkomst

De huur is definitief wanneer we de datum en het reserveringsverzoek per e-mail hebben
bevestigd. Het verzoek kan alleen worden bevestigd na betaling door de huurder (tenzij
anders overeengekomen). Totdat de betaling is gedaan, blijft het reserveringsverzoek
optioneel. Pas wanneer het reserveringsverzoek is bevestigd en de huurovereenkomst is ondertekend, kunnen we het pakket daadwerkelijk afleveren.
Contactgegevens VREvent info@VREVENT.be
De website www.VREvent.be is een initiatief van Joliflin
Alle werkzaamheden worden verricht onder de handelsnaam van Joliflin, BE0693987488

7 Betalingsvoorwaarden

7.1

Alle facturen zijn te Mechelen betaalbaar binnen de 5 dagen na factuurdatum.

7.2

De betaling gebeurt op het door VREvent opgegeven rekeningnummer, met vermelding van referenties.

7.3

Het is de afnemer niet toegelaten de te betalen prijs te verrekenen met enige tegenvordering.

7.4

VREvent kan deelservices afzonderlijk factureren.

7.5

Elke factuur is ondeelbaar en hoofdelijk verschuldigd door de afnemer of diens rechtsopvolgers. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per begonnen maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de verschuldigd gebleven hoofdsom met een minimum van 100,00 EUR.

8 Geschillenbeslechting

8.1

Onderhavige overeenkomst worden beheerst en geïnterpreteerd volgens het Belgisch Recht.

8.2

Indien er een geschil of een betwisting rijst betreffende de toepassing van onderhavige voorwaarden, bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst, zullen partijen trachten deze eerst in der minne op te lossen. Indien zulks binnen de dertig dagen geen uitkomst biedt, zal het geschil worden voorgelegd aan de Rechtbanken van het arrondissement Mechelen.
8.2. De gebeurlijke onwerkzaamheid van een bepaling van onderhavige voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen die volledig van kracht blijven. Indien een clausule ongeldig of onuitvoerbaar zou blijken, dan verbinden partijen zich ertoe deze te vervangen door een geldige en uitvoerbare clausule die er het dichtst bij aanleunt.
8.3 Het feit dat een van de partijen op een bepaald moment de strikte toepassing van een van de bepalingen van onderhavige voorwaarden niet eist, kan niet worden beschouwd als een afstand van rechten door de andere partij en zal derhalve deze partij niet verhinderen om nadien de strikte naleving van deze bepaling of van de andere bepalingen van onderhavige voorwaarden te eisen.

Ondertekend
Naam klant + vermelding “gelezen en goedgekeurd” + handtekening

Ondertekening door Joliflin NV

8.3

De gebeurlijke onwerkzaamheid van een bepaling van onderhavige voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen die volledig van kracht blijven. Indien een clausule ongeldig of onuitvoerbaar zou blijken, dan verbinden partijen zich ertoe deze te vervangen door een geldige en uitvoerbare clausule die er het dichtst bij aanleunt.

8.4

Het feit dat een van de partijen op een bepaald moment de strikte toepassing van een van de bepalingen van onderhavige voorwaarden niet eist, kan niet worden beschouwd als een afstand van rechten door de andere partij en zal derhalve deze partij niet verhinderen om nadien de strikte naleving van deze bepaling of van de andere bepalingen van onderhavige voorwaarden te eisen.

Ondertekend
Naam klant + vermelding “gelezen en goedgekeurd” + handtekening

Ondertekening door Joliflin NV